Договір-оферта про надання послуг


 1. Загальні положення

1.1. Даний документ являє собою відкриту пропозицію (надалі – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «Товари українського виробництва» (ідентифікаційний код 42407278) (надалі іменується – «ВИКОНАВЕЦЬ») щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) Оферти і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка проводить акцепт цієї Оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, що викладені в даній Оферті) і зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього, які є його невід'ємною частиною.

1.3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію», в період тимчасової окупації Договір не може бути укладений з суб’єктами господарювання із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території.

1.4. Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (надалі – Рішення), яким тимчасово обмежено проведення визначених операції певному переліку осіб, які вміщені в Додатку 1 та Додатку 2 до Рішення.

1.5. Юридична чи фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та/або про які йде мова в п. 1.3 та п. 1.4. цієї Оферти.

 1. Предмет договору

2.1. Предметом даного Договору є надання послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ щодо розміщення і обробки інформації на сайті utmart.com.ua (надалі – «Сайт») з метою сприяння збільшенню продажів або популяризації ЗАМОВНИКА як Продавця на Сайті, а також розміщення реклами в мережі Інтернет (надалі – «Послуги»), відповідно до обраних та оплачених ЗАМОВНИКОМ тарифів ВИКОНАВЦЯ, що розміщені за адресою: https://utmart.com.ua/uk/pricing (надалі - Тарифи).

2.2. ЗАМОВНИК погоджується з умовами та зобов’язується виконувати «Угоду Користувача» (https://utmart.com.ua/uk/terms_of_use) та Правила розміщення інформації на Сайті (https://utmart.com.ua/uk/vendorinfo), які є невід’ємними частинами даного Договору, і своєю реєстрацією на Сайті підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ може залучати до надання Послуг третіх осіб без погодження з ЗАМОВНИКОМ.

 1. Ціна договору та умови оплати

3.1. Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ та оплачених ЗАМОВНИКОМ згідно з Тарифами, відповідно до п.2.1. цього Договору.

3.2. Надання Послуг, відповідно до умов даного Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передньої оплати.

3.3. Оплата Послуг за Договором здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом банківського переказу або з використанням платіжних систем та інструментів що законно функціонують в Україні.

3.4. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному об’ємі, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення кожного місяця, в якому надавались Послуги ,ЗАМОВНИКОМ не виставлена рекламація. У випадку відсутності рекламації  акт прийому-передачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги – наданими належним чином.

3.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право переглянути Тарифи, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту розміщення змінених Тарифів за адресою, вказаною у п. 2.1. вище, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

3.4. ЗАМОВНИК, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це ВИКОНАВЦЯ письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що ЗАМОВНИК погоджується з новими Тарифами.

 1. Акцепт оферти та укладання договору

4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти та укладає даний Договір шляхом попередньої оплати Послуг, відповідно до п. 3.1 цього Договору.

4.2. Приймаючи акцепт цієї Оферти Користувач також погодився, що у випадку використання електронного цифрового підпису в документообороті в межах виконання цієї Оферти, Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис». При цьому, Сторони погодили, що у випадку використання електронного цифрового підпису, додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цієї Оферти не є потрібним.

 1. Строк дії та зміна умов Оферти

5.1. Оферта вступає в силу з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://utmart.com.ua/uk/oferta та діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.5.1. даного Договору адреси, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.

5.3. ЗАМОВНИК, у разі незгоди з новою редакцією Оферти, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це ВИКОНАВЦЯ письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що ЗАМОВНИК погоджується із зміненими умовами Оферти.

 1. Термін дії та розірвання договору

6.1. Договір вступає в дію з моменту акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ відповідно до п.4 Оферти.

6.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

6.3. Договір може бути достроково припинений:

6.3.1. За згодою Сторін у будь-який час;

6.3.2. За ініціативою будь-якої Сторони в односторонньому порядку у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

6.3.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору;

6.3.4. В інших випадках, передбачених даною Офертою (Договором);

6.3.5. У разі дострокового припинення Договору за ініціативою ВИКОНАВЦЯ, крім випадків порушення ЗАМОВНИКОМ зобов’язань відповідно до п.2.2. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 1. Конфіденційність та Гарантії

7.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використаних на Сайті, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання даного Договору.

7.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови даної Оферти шляхом Акцепту Оферти, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ та гарантує ВИКОНАВЦЮ що:

7.3.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані (в тому числі персональні дані ЗАМОВНИКА) при реєстрації в якості користувача на Сайті та при оформленні платіжних документів на оплату Послуг;

7.3.2. ЗАМОВНИК укладає даний Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє умови Договору (Оферти);

7.3.3. ЗАМОВНИК володіє всіма правами та повноваженнями необхідними для укладання та виконання Договору;

7.3.4. ЗАМОВНИК володіє всіма правами інтелектуальної власності, в тому числі авторськими правами, правами на знаки для товарів і послуг, чи інші об’єкти інтелектуальної власності, які використовуються ЗАМОВНИКОМ на Сайті.

 1. Відповідальність та обмеження відповідальності

8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність встановлену Договором та/або діючим законодавством України.

8.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за:

а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на Сайті;

б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації в якості користувача на Сайті та достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.7. Оферти.

8.3. Беручи до уваги положення п. 8 Оферти, ЗАМОВНИК зобов’язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

 1. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

 1. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масовим безпорядкам, заколоту, війні, або діям органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором.

10.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов`язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

10.3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов`язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 1. Реквізити Виконавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Товари українського виробництва»

04051, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81, корпус 20, кімната 403

п/р 26002053034146 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842

Код ЄДРПОУ 42407278

E-mail: info@utmart.com.ua

 

Server

Request

Config

SQL

Cache queries

Logging

Templates

Blocks